29 maart 2019: 2030 is morgen!

Samen maken we het Meetjesland Klimaatgezond

Een boeiend netwerkevent om samen met lokale en regionale beleidsmakers en belanghebbenden een regionale klimaatvisie en prioritaire klimaatdoelstellingen voor de komende legislatuur uit te werken.

 • Wanneer? 29 maart 2019, van 9u tot 13u
 • Waar? Woestyne, Watermolenstraat 2, 9880 Aalter
 • Voor wie? Alle lokale en regionale actoren en organisaties die actief zijn op de thema’s mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie,....

SCHRIJF JE HIER IN

Programma

9u-9u30: onthaal met koffie

9u30-10u40: Samen klimaatuitdagingen aangaan

 • Een provinciale kijk: Riet Gillis, Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde bevoegd voor klimaatbeleid
 • Een regionale kijk: Sofie Vandelannoote, Veneco, algemeen directeur
 • Samenwerken op streekniveau: An Heyerick, coördinator Meetjesland Klimaatgezond & Naïma Lafkiui, dienst milieubeleidsplanning Provincie Oost-Vlaanderen

11u00-12u30: thematische visietafels

 • ‘De kostprijs van verspreid wonen’ met Karolien Vermeiren, VITO

Een ambitieus klimaatbeleid is onlosmakelijk verbonden met een ambitieus ruimtebeleid. VITO monetariseerde de maatschappelijke kosten van urban sprawl in Vlaanderen. De resultaten van de studie worden toegelicht en gekaderd binnen de klimaatdoelstellingen van de regio. We bespreken de ruimtelijke uitdagingen van uit het klimaatperspectief, evalueren enkele transitiepaden en staan stil bij de mogelijke rol van lokale overheden.

 • ‘De rol van gemeenten in de energietransitie’ met Wouter Cyx, Kelvin Solutions

Lokale besturen kunnen een sleutelrol vervullen in de energietransitie. Samen met Wouter Cyx van Kelvin Solutions reflecteren we over de kansen, strategieën en valkuilen voor gemeentelijk energiebeleid in tijden van kaasschaaf begrotingen. Wouter brengt een pleidooi voor HIER, NU en SAMEN, gestoeld op een strategische energievisie en vertaald in doordacht lokaal energiebeleid.

 • ‘Duurzame mobiliteit in en tussen kernen’ met Wout Baert, Fietsberaad

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken is een modal shift nodig naar duurzame vervoersmiddelen. Zowel in de kernen als op het platteland is er een groot potentieel voor meer fietsgebruik, maar hoe kunnen we deze verschuiving realiseren? Wout Baert suggereert enkele beleidspistes om fietsen in de kernen aantrekkelijker te maken. Nabijheid, fietsveiligheid en de juiste infrastructuur zijn daarbij kernthema’s. Ook de rol van elektrische mobiliteit wordt onder de loep genomen.

 • 'Naar een veerkrachtig landbouw en voedselsysteem', met Dirk Holemans, Oikos

De klimaatuitdaging stelt de landbouw voor grote uitdagingen, denk aan droge zomers of de uitfasering van fossiele brandstoffen. Dirk Holemans schetst de nood aan een regionaal transitiebeleid vanuit een langetermijn visie met maatregelen op vlak van de productie, verwerking, distributie en consumptie van voedsel. De relatie herstellen tussen boer en klant (korte keten), tussen boer en natuur (gezonde bodem, biodiversiteit), eigen groene energie en nieuwe samenwerkingsverbanden (tussen lokale actoren, tussen platteland en stad) zijn hierbij richtinggevend.

12u30-13u00: Slot en ondertekening regionaal klimaatengagement door de burgemeesters

13u00: duurzame lunch

13:45 – 15:00 : klimaatdialoog tussen jongeren en lokale beleidsmakers

 • Ook jongeren zijn begaan met het klimaat en laten de laatste weken luid van zich horen. Enkele klimaatbewuste scholieren uit de regio leggen hun suggesties voor lokale klimaatprioriteiten voor en gaan hierover in debat met de lokale beleidsmakers.